Obsah:
 
Všeobecne o mineráloch
 
Hydrothermal Bi-Te-(Hg) mineralization with coloradoite (HgTe) in the Kujnišova dolina valley, Mníšek nad Hnilcom, Gemeric Unit, W. Carpathians
 
Správa z podrobného mineralogického prieskumu lokality Poniky - Farbište
 
Geologická stavba Slovenskej republiky
 
Špania Dolina a Staré Hory-Richtárová
 
Ľubietová
 
Príspevok k vzniku a najstarším dejinám mesta Ľubietová
 
Baníctvo v Ľubietovej na železnú rudu 2. časť
 
Ochtinská aragonitová jaskyňa
 
Ložisko Mária-Margita, Ochtiná
 
Vígľašská Huta-Kalinka
 
Zeolitová mineralizácia Cerovej vrchoviny
 
Vedecké cesty a zahraničné styky Kristána Andreja Zipsera
 
Mineralogické zaujímavosti
 
Baníctvo vo Vyšnej Boci
 
Eduard Brown: Cesta z Komárna do banských miest v Uhorsku a odtiaľ do Viedne
 
Ťažobný prírodno-technický systém v banskej oblasti Špania Dolina-Staré Hory
 
Predbežná zpráva o výskyte molybdenitu v muskovitlckých pegmatitoch a aplitických žulách v Malej Železnej doline v Nízkych Tatrách
 
Zriedkavá asociácia minerálov z magnezitového ložiska Bankov
 
Mineralogy and origin of supergene mineralization at the Farbište ore occurrence near Poniky, central Slovakia (Journal of Geosciences, 57 (2011), 273–298)
 
Klebelsbergit Sb4O4(OH)2SO4 z Au-Ag ložiska Kremnica, Slovenská republika (Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 17/1, 2009)
 
Hydroxylapatit - lokalita Muránska Dlhá Lúka
 
Martin Solivajs Kremenia, dôležité a opomenuté nálezisko?
 
Handstein - obnovenie baníckej tradície
 
Raritný výskyt cementačnej medi na ložisku Zlaté Hory - juh
 
Výskyt raritného opálu z lokality Hodkovce
 
Ojedinelý nález hydroxylapatitu na lokalite Muránska Dlhá Lúka
 
© SMS