STANOVY

občianskeho združenia

 

 

SLOVENSKÝ MINERALOGICKÝ SPOLOK o. z.

Banská Bystrica máj 2010

 

I. ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Čl. I.

NÁZOV

Názov občianskeho združenia je: SLOVENSKÝ MINERALOGICKÝ SPOLOK o. z.

Čl. 2.

SÍDLO A ÚZEMNÁ PÔSOBNOSŤ

/1/ Sídlo občianskeho združenia: Banská Bystrica, Viestova 6623/26, 974 01 

/2/ Občianske združenie vyvíja svoju činnosť na území Slovenskej republiky.

Čl. 3.

SPOLOČENSKÉ A PRÁVNE POSTAVENIE

Občianske združenie (ďalej len OZ) je dobrovoľné zoskupenie občanov, vytvorené z dôvodov uvedených v   čl. 4 a v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Čl. 4.

VECNÁ PÔSOBNOSŤ OZ

/1/ Cieľom OZ je združovať občanov a zapájať ich do miestnych, okresných a teritoriálnych iniciatív v oblasti geológie, mineralógie, montanistiky, histórie baníctva, archeológie, geoturistiky, turistiky a rozvoja agroturizmu v rámci Slovenskej republiky.

 

/2/ OZ bude vykonávať činnosti a to :

·           poskytovať informácie a poradenstvo v oblasti všeobecných geologických vied, so zameraním sa na mineralógiu Slovenskej republiky,

·           zber minerálov za účelom odborného výskumu slúžiacemu k určeniu nových minerálov a tým k prispievaniu a obohacovaniu hospodárskeho a kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky v oblasti mineralógie,

·           organizovať kurzy, školenia a semináre zamerané na zvyšovanie povedomia obyvateľov Slovenskej republiky v oblasti histórie baníctva a mineralógie na území Slovenskej republiky,

·           organizovanie vzdelávacích programov, resp. podujatí v rámci svojej činnosti,

·           reklamnú a propagačnú činnosť v rámci svojej činnosti,

·           kultúrnu výmenu najmä v rámci krajín Európskej únie,

·           spolupráca so štátnymi orgánmi a organizáciami, neziskovými a mimovládnymi organizáciami a s územnou samosprávou a ich združeniami,

·           dokumentácia, zabezpečovanie a ochrana archeologických nálezísk a výskytov,

·           archeologické práce v rozsahu činnosti OZ,

·           prevádzkovanie internetovej stránky zameranej na činnosť OZ,

·           aktivity v oblasti ochrany životného prostredia,

·           spolupráca s inými podobnými domácimi a zahraničnými združeniami,

·           tvorba a realizácia samostatných projektov v rámci zamerania OZ,

·           prevádzkovanie knižníc a miest uloženia písomností archívnej a nearchívnej povahy,

·           získavanie mineralogických a petrografických zbierok a fondov, ich zhromažďovanie a prevádzkovanie miesta ich vystavenia,

·           prenájom priestorov a zariadení bez obsluhujúceho personálu,

·           prevádzkovanie vlastnej kuchyne, jedálne a ubytovne,

·           nakladanie s výsledkami duševnej tvorivej činnosti so súhlasom autora,

·           podpora sociálno-ekonomického rozvoja regiónov,

·           organizovanie rôznych rekreačných, spoločenských a kultúrno-vzdelávacích podujatí, ako sú najmä turnaje, výstavy, vernisáže a pod.,

·           organizovanie odborne a tematicky zameraných ciest po Slovensku a do zahraničia, najmä do krajín Európskej únie,

·           vydávanie a rozširovanie publikácií, časopisov a elektronických nosičov dát,

·           realizácia programov v oblasti podpory regiónov s významnou banskou minulosťou,

·           samostatná hospodárska činnosť na zabezpečenie poslania OZ,

·           získavať materiálnu a finančnú pomoc na podporu svojich aktivít,

·           ochrana kultúrneho dedičstva,

·           propagovanie svojej činnosti a aktivít,

·           aktivity v oblasti rozvoja a uchovávania kultúrneho dedičstva,

·           zabezpečovanie a prezentácia kultúrnych hodnôt vo forme prístupnej verejnosti,

·           odbornú pomoc pri monitorovaní a starostlivosti o banské pamiatky,

 

/3/ Činnosť OZ nie je vykonávaná za účelom dosahovania zisku.

 

Čl. 6.

DOBA PÔSOBENIA OZ

OZ je založené na dobu neurčitú.

II. ČASŤ

ČLENSTVO A ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA OZ

 

Čl. 1.

VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVA

/1/ Členmi OZ môžu byť fyzické aj právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľmi OZ. Členstvo vzniká na základe písomnej prihlášky o členstvo. O vzniku a zániku riadneho členstva rozhoduje valné zhromaždenie OZ.

/2/ Členstvo v OZ je:

a)         riadne

b)         čestné.

/3/ Riadnym členom sa môže stať každá osoba, ktorá sa stotožňuje s poslaním a cieľmi OZ od 18. roku veku. Riadne členstvo v OZ vzniká prijatím za člena na základe písomnej prihlášky. O prijatí za riadneho člena OZ rozhoduje valné zhromaždenie OZ.

 

/4/ Riadni členovia majú právo hlasovať na Valnom zhromaždení OZ. Riadni členovia majú právo voliť a byť volení do orgánov združenia.

/5/ Čestným členom je osoba, ktorá sa významným spôsobom podieľa na plnení cieľov OZ. Čestného člena môže navrhnúť ktorýkoľvek člen OZ a schvaľuje ho predstavenstvo OZ. Čestné členstvo je oslobodené od povinnosti platiť členský príspevok. Čestný člen nemá právo hlasovania na Valnom zhromaždení OZ.

/6/ Členstvo v OZ zaniká:

a)         vystúpením - na základe písomného oznámenia člena o vystúpení

b)         vylúčením

           ak člen hrubým spôsobom poruší poslanie a ciele OZ

           ak člen OZ poškodzuje dobré meno OZ

           ak člen OZ spôsobí svojím konaním škodu OZ

c)         úmrtím a vyhlásením za mŕtveho

d)         zánikom právnickej osoby

e)         zánikom OZ

/7/ O vylúčení člena a o zrušení čestného členstva rozhoduje predstavenstvo OZ väčšinou hlasov.

 

Čl. 2.

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV OZ

/1/ Práva členov OZ sú:

·           využívať služby a informácie OZ

·           zúčastňovať sa činností, akcií a aktivít OZ

·           podávať podnety a upozorňovať na nedostatky v činnosti OZ

·           využívať výhody člena OZ

·           podávať návrhy na zmeny vnútornej organizácie a na zameranie činnosti OZ

·           podieľať sa na tvorbe majetku OZ a na dosiahnutej prosperite v rámci činnosti OZ.

/2/ Povinnosti členov OZ sú:

·           dodržiavať stanovy OZ

·           plniť uznesenia orgánov OZ

·           zúčastňovať sa zasadnutí VZ OZ a orgánov OZ, do ktorých boli zvolení

·           platiť si včas stanovený členský príspevok

·           poskytovať údaje a informácie potrebné pre činnosť OZ

·           obhajovať záujmy OZ a aktívne sa zapájať do činnosti OZ

·           chrániť majetok OZ a starať sa o jeho rast, rozširovanie a prosperitu

·           dbať o šírenie dobrého mena OZ

Čl. 3.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA OZ

Organizačnú štruktúru OZ tvorí:

a)         valné zhromaždenie

b)         predstavenstvo

c)         výkonný riaditeľ

d)         dozorná rada

e)         odborné pracovné komisie.

 

 

 

 

 

Čl. 4.

VALNÉ ZHROMAŽDENIE OZ

/1/ Valné zhromaždenie:

·           je najvyšším orgánom OZ

·           pozostáva zo všetkých členov

·           rozhoduje o zániku OZ

·           schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky

·           schvaľuje činnosť a rozpočet na príslušné obdobie

·           volí a odvoláva členov predstavenstva a jeho predsedu, dozornú radu a jej

predsedu a výkonného riaditeľa

·           určuje výšku členského príspevku

·           schvaľuje čestných členov

·           v prípade potreby môže zriadiť sekretariát združenia a prijímať zamestnancov.

/2/ Valné zhromaždenie (ďalej len VZ) zvolá predstavenstvo OZ písomnou pozvánkou najmenej 7 dní pred zasadnutím. Je uznášaniaschopné ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov, v opačnom prípade sa zvolá náhradné VZ s tým istým programom najneskôr do 5 dní.

 

Čl. 5.

PREDSTAVENSTVO OZ

/1/ Predstavenstvo OZ tvorí predseda, podpredseda a ďalší člen. Je výkonným orgánom OZ. Je volené Valným zhromaždením na obdobie najmenej 4 rokov. Za svoju činnosť zodpovedá VZ. Vo svojej funkcii zostáva až do zvolenia nových členov predstavenstva.

/2/ Zvolení členovia si na svojom prvom zasadnutí zvolia zo svojho stredu predsedu predstavenstva OZ.

/3/ Predstavenstvo OZ zvoláva, navrhuje program a zasadnutie vedie predseda predstavenstva. Zasadnutie sa zvoláva podľa potreby minimálne však 2-krát do roka. Ak zasadnutie nemôže zvolať predseda zvolá ho podpredseda.

/4/ Do pôsobnosti predstavenstva patrí :

·           riadenie činnosti OZ medzi zasadnutiami VZ

·           zvolávanie a príprava VZ

·           vypracovanie plánu činnosti na príslušné obdobie (spravidla na jeden rok)

·           vypracovanie rozpočtu a správy o činnosti OZ

·           vypracúvanie koncepcií OZ

·           schvaľovanie jednotlivých projektov a ukončenie ich činnosti

·           prijímanie závažných rozhodnutí viažucich sa k činností OZ

·           navrhuje výkonného riaditeľa OZ

/5/ Predstavenstvo OZ tvoria :   predseda

podpredseda

                                                                        člen

/6/ Funkcia predsedu predstavenstva môže byť spojená s funkciou výkonného riaditeľa OZ.

 

Čl. 6.

DOZORNÁ RADA OZ

/1/ Dozorná rada OZ je kontrolným orgánom a za svoju činnosť zodpovedá VZ. Tvoria ju predseda a jeden člen, ktorých volí VZ najmenej na 4 roky.

/2/ Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom v iných orgánoch združenia. Predseda dozornej rady má právo zúčastňovať sa zasadaní predstavenstva OZ s hlasom poradným.

/3/ Dozorná rada:

·           vykonáva kontrolu hospodárenia OZ v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi minimálne raz ročne

·           predkladá správy a návrhy VZ

·           upozorňuje na nedostatky a navrhuje opatrenia predstavenstvu a VZ

·           kontroluje dodržiavanie stanov a plnenie uznesení predstavenstva a VZ

·           vyjadruje sa k návrhu rozpočtu a k správam o činnosti OZ

Čl. 7.

VÝKONNÝ RIADITEĽ OZ

 

/1/ Štatutárnym orgánom OZ je výkonný riaditeľ OZ. Zastupuje OZ vo všetkých otázkach. Výkonného riaditeľa volí a odvoláva VZ na návrh predstavenstva OZ.

/2/ Výkonný riaditeľ podpisuje zmluvy a dokumenty týkajúce sa OZ. O finančných čiastkach presahujúcich sumu 400 € rozhoduje predstavenstvo OZ.

/3/ Výkonný riaditeľ môže splnomocniť tretiu osobu na zastupovanie OZ.

/4/ Výkonný riaditeľ je štatutárnym orgánom vo vzťahu ku zamestnancom.

Čl. 8.

ODBORNÉ PRACOVNÉ KOMISIE OZ

/1/ Odborné pracovné komisie zriaďuje predstavenstvo OZ na riešenie konkrétnych úloh. Po splnení ich úloh zanikajú.

III. ČASŤ

HOSPODÁRENIE OZ

Č1.1.

MAJETOK OZ

/1/ OZ je právnickou osobou. Jej majetok tvoria finančné a hmotné prostriedky získané najmä z dotácií, grantov, darov, ako aj z príjmov vlastnej činnosti, členských príspevkov, dobrovoľných príspevkov členov.

/2/ Majetok OZ slúži na zabezpečenie jeho činnosti, rozvoj a na realizáciu projektov v súlade s cieľmi OZ.

/3/ Kontrolu hospodárenia vykonáva dozorná rada, ktorá môže kedykoľvek požadovať od výkonného riaditeľa preukázanie hospodárenia s majetkom a prostriedkami OZ. Má právo nahliadať do všetkých dokladov a podkladov, ktoré sa týkajú činnosti OZ.

/4/ Výkonný riaditeľ OZ zodpovedá za maximálnu hospodárnosť a efektívne používanie finančných prostriedkov, vedenie účtovnej evidencie podľa príslušných predpisov. Výkonný riaditeľ OZ otvorí účet v peňažnom ústave v termíne určenom VZ. Na tomto účte sa evidujú všetky pohyby majetku, jeho príjmy a výdavky. Podpisové právo a používanie pečiatky má výkonný riaditeľ OZ.

/5/ OZ hospodári na základe rozpočtu navrhnutého predstavenstvom a schváleného VZ. Zostavuje ročnú účtovnú uzávierku pre VZ.

/6/ OZ vedie jednoduché účtovníctvo.

/7/ V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže OZ vykonávať doplnkovú príjmovú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním svojich cieľov v súlade s príslušnými predpismi a stanovami OZ.

IV. ČASŤ

ZÁNIK OZ

 

Čl. 1.

/1/ OZ zaniká rozhodnutím VZ:

a)         dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným OZ

b)         právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR.

/2/ Pri dobrovoľnom rozpustení VZ menuje likvidátora.

/3/ Likvidátor je povinný najskôr vyrovnať všetky dlhy a záväzky OZ a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia VZ OZ.

Čl. 2.

Zánik združenia likvidátor oznámi do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR.

 

V. ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

PLATNOSŤ STANOV OZ

Čl. 1.

Stanovy OZ schválilo VZ dňa 10. mája 2010

Čl. 2.

Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

V Banskej Bystrici dňa 10. mája 2010