Poruba pod Vihorlatom (prevzaté z Kodĕra et al, Topografická mineralógia Slovenska)

obec 9 km na SZ od Sobraniec, okr. Michalovce

Chotár obce leží v Podvihorlatskej pahorkatine. Jeho územie je budované prevažne neovulkanitmi, najmä andezitmi a ich pyroklastikami.

Hydrotermálna mineralizácia

V údolí Sokolovského jarku na južných svahoch hlavného hrebeňa Vihorlatu sa vyskytujú v propylitizovaných andezitoch pásma s impregnáciami pyritu. Aj keď ide o pozoruhodnejší výskyt pyritu v tejto oblasti, ktorý bol v minulosti sledovaný stolnou, ekonomický význam nemá [2602a].

Sekundárne kvarcity

V centrálnom Vihorlate sa sekundárne kvarcity nachádzajú na styku nadložných lávových prúdov andezitov s podložnými andezitovými pyroklastikami. Sú hydrotermálno-metasomatického pôvodu [64]. Jedno z týchto telies je na svahu v pramennej oblasti Porubského potoka [63, 64]. Charakter mineralizácie vo všetkých telesách sekundárnych kvarcitov je obdobný a je uvedený pri lok. Kapka v Remetských Hámroch .

Fe-mineralizácia

V andezitoch a ich pyroklastikách na SV od obce sa vyskytujú chudobné železné rudy, reprezentované límonitmi a Fe-opálmi. Ich genéza súvisí s postvulkanickými procesmi v tejto oblasti [2602a], zrudnenie má infiltračný pôvod a patrí k opálovo- hematitovo-limonitovej formácii, rozšírenej vo Vihorlatsko-gutínskom pohorí [2928a]. Z ekonomického hľadiska sú bezvýznamné, avšak v minulom storočí upútali pozornosť banských podnikateľov [2602a]. Ďalšia zmienka [730].

Minerály v náplavoch

Rumelka - pri regionálnej šlichovej prospekcii sa v pramennej oblasti Porubského potoka zistila výrazná anomália rumelky [2108].

Bentonity

Zmienka o výskyte v tejto oblasti bez bližšej lokalizácie a údajov [391].

Halloyzity

Ložisko halloyzitu leží na južnom upätí Vihorlatu a viaže sa na zvetralinovú kôru andezitových tufov [2111], andezitov a ich pyroklastík [422] vzniknutú v pliocéne. Zásoby sú značné, ale surovina je málo kvalitná, lebo obsahuje až 15 % nerozloženého tufového materiálu a až 7 % Fe, ktoré ju znehodnocujú. Na keramické účely je nevhodná [2111]. Ďalšie zmienky [899, 1414].
Halloyzit - prevládajúca zložka zvetralinovej kôry [2111].
Ilmenit - v tufogénnych masách sa spolu s halloyzitom vyskytujú miestami zvýšené koncentrácie ilmenitu - do 10 kg/m3. Nahromadil sa pri zvetrávaní [2107]. Ďalšia zmienka [2674].
Ako prímes v halloyzitovom íle sa vyskytuje alofán, cristobalit a kaolinit typu fireclay [2937]. 

Doplnok (Ďuďa SLOVENSKÉ MINERÁLY - encyklopedický prehľad)

Teluronevskit - Nový minerál, opísaný po prvýkrát z územia Slovenska v roku 2001 Ridkošilom, Skálom, Johanom a Sreinom. Vyskytuje sa vtzv. sekundárnych kvarcitoch, resp. metasomatitoch na lokalite Poruba p.V. vo Vihorlatských vrchoch. Je oceľovosivý až čierny, má kovový lesk, šupinkovitý vzhľad. Zrnka teluronevskitu sú maximálne 2 mm veľké. Mriežkové parametre sú: a - 4,264; c - 23,25. Chemické zloženie: Bi - 68,84; Pb -0,42; Se - 15,41; Te - 14,58; S - 1,14; suma - 100,39 hmot.%. Vypočítaný kryštalochemický vzorec je: (Bi2,92Pb0,02)2,94 Te1,01(Se1,75S0,23)2,07 Tvorí jemné impregnácie v silne premenených vulkanických horninách, miestami popretkávaných žilkami kremeňa a kalcitu. Nachádza sa v asociácii s kremeňom, bôhmitom, diasporom, ílovými minerálmi, pyritom, pyrotínom, chalkopyritom a staninom. Je veľmi vzácny.
Vihorlatit - Je novým minerálom, pre svetovú vedu poprvýkrát opísaný zo slovenskej lokality Poruba p.V. vo Vihorlatských vrchoch (Ondruš a kol., 2002). Tvorí v silne hydrotermálne premenených vulkanických horninách (tzv. sekundárne kvarcity) jemné impregnácie a žilky v asociácii s kremeňom, dolomitom, vzácne pyritom, pyrotínom, bôhmit, diaspór, ílové minerály a bližšie neurčenými sekundárnymi selénoteluričnanmi. Zrnka ojedinelé sú až 1 cm veľké, majú silný kovový lesk, oceľovosivú farbu a jemnetabuľkovitý až šupinkovitý vývoj. Vypočítané mriežkové parametre sú pre vihorlatit: a - 4,292; c - 87,18. Minerál je trigonálny. Tvrdosť okolo 2. Chemické zloženie: Bi - 71,53; Se - 21,38; Te - 8,10; S - 0,84; Au - 0,01; Sb - 0,04; Ag - 0,01; suma - 101,91 hmot.%. Vypočítaný kryštalochemický vzorec má: Bi21,92Se17,34Te4,07S1,68