Správa z podrobného mineralogického prieskumu lokality Poniky - Farbište

Úvod

Obec Poniky vyniká spomedzi ostatných sídiel v západnej časti Slovenského Rudohoria nielen svojou bohatou históriou, ale aj špecifickosťou a rozmanitosťou geologického i mineralogického prostredia. Práve geologické prostredie je určujúcim činiteľom pre vznik rozmanitých primárnych či sekundárnych minerálov, z ktorých niekoľko druhov v malom objeme vzniká aj v súčasnosti, v starých banských dielach a na odvaloch.
Západná časť chotára obce Poniky je budovaná prevažne vápencami, dolomitmi a ich príkrovmi, z ktorých najznámejší je príkrov Drienka. V tejto časti vzniklo aj známe drienocké ložisko polymetalických (oloveno-zinkovo-medených) rúd s obsahom striebra, intenzívne ťažené už v stredoveku. Ťažobná činnosť spolu s podrobným geologicko-mineralogickým prieskumom skončila v 60. rokoch 20. storočia.
Stredná, severná, južná a z časti východná časť Poník je tvorená podobne ako západná časť hlavne vápencami a dolomitmi, ktoré sa na niektorých miestach prelínajú s premenenými horninami. Nachádzajú sa tu indície polymetalického zrudnenia s prítomným obsahom zlata a striebra, ale význam v minulosti tvorili i samostatné železné rudy, ktoré boli ťažené na viacerých miestach, napríklad v časti Ponická Lehôtka, až po chotáre obcí Ponická Huta a Povrazník, do ktorých zasahujú.
Východná časť obce Poniky je zaujímavá z mineralogického hľadiska najmä výskytom tzv. paleobazaltov, melafýrov a ryolitov, vrátane ich premien. Týka sa to predovšetkým oblasti Driekyne a Farbišťa, ktoré bolo hlavným objektom realizovaného mineralogického prieskumu občianskym združením Slovenský mineralogický spolok.

Charakteristika podrobného mineralogického prieskumu

Lokalita Farbište bola už v stredoveku (zhruba od 14. storočia) predmetom záujmu prvých prospektorov a ťažiarov prichádzajúcich zo susednej Ľubietovej, ktorí tu objavili malé, ale v danej dobe významné ložisko medených rúd. V neskoršom období, v 19. storočí, po vyčerpaní povrchových a pripovrchových žíl s obsahom medi, boli razené aj kratšie štôlne, z ktorých posledné vyzmáhali a vyrazili v rámci rudného prieskumu Rudné bane n. p. v 50. – 60. rokoch 20. storočia. Okrem nich boli zrealizované aj povrchové ryhy do maximálnej hĺbky zhruba 4 – 5 metrov, čo sa týkalo predovšetkým dolnej, teda východnej časti ložiska. V 21. storočí sa uskutočnili len práce menšieho charakteru, v podstate zo súkromných zdrojov, bez účasti štátu. Jednalo sa predovšetkým o vedecký mineralogický výskum na univerzitnej úrovni.
V dňoch 18. – 23. júna 2018 uskutočnil jeden z takýchto výskumov aj Slovenský mineralogický spolok. Primárnym cieľom bolo povrchové overenie pokračovania a smerovania rudných štruktúr v hornej (západnej) časti ložiska Farbište, na miestach východov rudných žíl na povrch a podrobné mineralogické štúdium minerálov v nich obsiahnutých. Výskum sa realizoval za technickej pomoci bagra v oblasti, kde už v nedávnej minulosti boli uskutočnené plytké ryhy a jamy. Slovenský mineralogický spolok a jeho členovia prehĺbili pôvodné ryhy a výkopy až do maximálnej hĺbky 4 metre, pričom plánovaná realizácia prekopania neregistrovanej poľnej cesty vedúcej naprieč západnou časťou ložiska sa neuskutočnila z dôvodu ponechania tejto cesty pre jej budúce využívanie.

Záver prieskumu

Mineralogický prieskum lokality Farbište bol ukončený dňa 18. – 23. júna 2018. Časť vykopaného materiálu sa zavzorkovala a v neskoršom období analyzovala viacerými metódami, z ktorých najhlavnejšia bola optická, chemická a štrukturálna identifikácia minerálov. Vykopané ryhy a jamy sa rekultivovali do pôvodného stavu a sprejazdnila sa už skorej spomínaná cesta.
Prieskum západnej časti ložiska Farbište priniesol zaujímavé výsledky. Povrchová časť skúmanej lokality je tvorená bohatými akumuláciami jemne rozptýlených oxidov a hydroxidov železa, reprezentovaná najmä minerálmi hematit a limonit. Pod ňou sa nachádza pásmo nerudné, len s ojedinelými šošovkami a zanedbateľným množstvom sekundárnych minerálov medi, hlavne malachitu a azuritu, spolu s barytom. Táto vrstva plynule prechádza do zrudnenej zóny (približne 3 metre pod povrchom), kde sú časté šošovky rudných primárnych aj sekundárnych minerálov medi. Z nich menovite vzácny smaragdovozelený euchroit, modrozelený lístočkovitý tirolit, zelený cornubit a cornwallit, tmavomodrý klinoklas, zelené náteky malachitu a modrého azuritu. Opomenúť nemôžeme ani v menšom množstve vyskytujúci sa biely ihličkovitý olivenit, modrozelený sklovitý chryzokol a biely až svetlozelený obličkovitý strašimirit. Z rudných minerálov prevláda striebristý tennantit a chalkozín, minoritne sme objavili aj tmavočervený kuprit a chalkopyrit. Zrudnená zóna, ktorej hrúbka bola v rozmedzí 50 – 80 cm, smerom do hĺbky nepokračovala, čo sa prejavovalo aj postupným znižovaním obsahu úžitkových zložiek a minerálov, najmä tých rudných.

 

Začiatok výkopových prác 18. júna 2018  
Profil výkopu pod cestou  
Profil výkopu pod cestou Profil výkopu nad cestou
Výkop nad cestou Záverečná úprava výkopu nad cestou
Záverečná úprava výkopu pod cestou Záverečná úprava výkopu pod cestou
Záverečná úprava cesty Vzorky