Vígľašská Huta - Kalinka

Vígľašská Huta-Kalinka - chotár obce leží v severovýchodnej časti pohoria Javorie. Jeho územie budujú prevažne neovulkanity, najmä andezity a ich pyroklastiká. Na niektorých miestach, hlavne v oblasti vrchov Skalka a Banisko, sú zastúpené aj malé intrúzie gabrodioritových a dioritových porfyritov a žily granitoidov.

 

Ložisko síry Vígľašská Huta (Kalinka) - v relatívne najväčšie akumulácie síry v tejto oblasti sa nachádzajú ca 2 km na JZ od obce, časti Kalinka, na severnom úbočí Javoria, v kotline obklopenej vrchmi Veľký Lysec, Riman a Lipy, na úpätí vrchu Veľký Lysec, na ploche oválneho tvaru veľkosti 1800x650 m. Síra na ložisku vystupovala len v nepravidelných väčších-menších šošovkách, uložených vrstevnaté medzi polohami tufov alebo vo forme impregnácií v hlinitej výplni medzi andezitmi. Podľa archívnych údajov sa na ložisku nafárali len dva úseky bohatšie na síru, a to jeden zhluk šošoviek a impregnácií na úrovni štôlne Karol (mocnosť 1,5 m, smerná dížka 39 m), druhý na úrovni prvého hĺbkového obzoru s rozsahom 5,4x11x1,1 m s premenlivým obsahom 3 %,max. 6 % síry; obsah nad 20 % bol zriedkavý. Okrem toho sa zistili aj ďalšie menšie zhluky síry s obsahom 2 %. Na hlbších obzoroch bol obsah síry veľmi malý a nepravidelný, preto sa hlbšie nesledoval. Tufy s obsahom síry tvorili na ložisku tri polohy 5 m mocné s obsahom síry 9 %. Na ložisku sa údajne ťažili jednak bohatšie časti s obsahom 10-20 % síry a jednak chudobnejšie impregnácie s obsahom 2 - 3 % síry. Asi 60 % síry sa nachádzalo v brekciách, v ktorých koncentrácia síry dosahovala až 34 %.

    Minerály ložiska - alunit, anhydrit, barit, dolomit, epsomit, hauerit, kalcit, kremeň, limonit, pyrit, pyrofylit, realgár, sadrovec, síra, wavellit, zunyit.

    Možnosti zberu - Na haldách je možné nájsť pyrit, síru, selenit. V lome pri ceste je možné nájsť wavellit, dumortierit.

 

Štôlňa Karol - jediným príznakom je "kaluž" pred bývalým portálom

 

Odvaly štôlne Karol - stojky na banskú dráhu
Síra - veľkosť vzorky 11 x 8 x 4 cm  Sadrovec, v ložisku vznikol dodatočným prínosom

 

Odvaly štôlne Karol Sonda do haldy - žltá vrstva je príznakom nálezu síry

Síra - čerstvý nález Lom s výskytom wavellitu