Ľubietová

Ľubietová - väčšia časť chotára obce leží v severovýchodnej časti Slovenského stredohoria a severná časť chotára vo Veporských vrchoch. Jeho územie na juhu budujú neogénne vulkanické horniny masívu Poľany - pyroklastiká, pyroxenických andezitov, na báze s ryodacitovými tufmi a pyroxenickými andezitmi, ktoré prekrývajú paleozoické horniny ľubietovského kryštalinika.

Hydrotermálna medená mineralizácia - v okolí Ľubietovej je vyvinutá na troch ložiskách - Podlipa na východnom okraji obce a Svätodušná a Kolba v závere doliny Peklo, asi 5 km východne od obce. Tieto tri ložiská, najmä však ložisko Podlipa, boli predmetom prospektorskej a banskej činnosti už od predhistorickým čias. Oblasť Ľubietovej patrí z historického hľadiska k najvýznamnejším rudným revírom u nás.

    Primárne minerály - ankerit, arzenopyrit, barit, feromagnezit, galenit, gersdorffit, chalkopyrit, chloantit, kalcit, kobaltín, kremeň, pyrit, siderit, skutterudit, tennantit, tetraedrit, turmalín.

    Sekundárne minerály - annabergit, antlerit, aurichalcit, azurit, brochantit, cornubit, cyanotrichit, erytrín, evansit, euchroit, farmakosiderit, hemimorfit, chalkoalumit, chalkofylit, chryzokol, klinoklas, kuprit, langit, libethenit,limonit, ludjibait, malachit, meď, mrázekit, olivenit, parnauit, pseudomalachit, reichenbachit, skorodit, strašimirit, tyrolit.

     Fe-mineralizácia - v chotári obce leží niekoľko dnes už opustených železorudných dobývok a výskytov. K najvýznamnejším ložiskám patrili Jamešná, Matej, Francisci (Tri vody), ako aj Hruškovo, Osrblie-Žliebky.

    Možnosti zberu - Na haldách lokality Podlipa je možné nájsť pekné kryštalické agregáty libethenitu, obličkovité agregáty pseudomalachitu a malachit. Zriedkavejšie azurit, kusový chalkopyrit a kuprit, vzorky ludjibaitu a reichenbachitu. Na haldách banského poľa Rainer sa vyskytuje mrázekit. Na haldách lokality Svatodušná sa dajú nájsť euchroit, olivenit, parnauit, klinoklas, chalkofylit, kyanotrichit, cornwallit. Je to možné nájsť aj azurit, kusový chalkopyrit, práškový farmakosiderit (žltý) a erytrín (svetloružový). Pekné chalcedóny je vyskytujú na lokalite Tri Vody a Jamešná. Tu je možné nájsť aj železitý opál a limonit.

 

Ľubietová – Podlipa, odvaly štôlne Zallweiner-Mária Empfängnis a banského poľa Ján a Helena (v pozadí)

 

Nebo - Zem, Deň - Noc ..... z odvalov štôlne Dolný Ladislav
Pseudomalachit, veľkosť 5 x 4 x 2,5 cm  Kuprit, rýdza meď - výrez 3 x 3 cm

 

Pohľad na odval štôlne Dolný Ladislav  (vľavo hore odval štôlne Horný Ladislav ) Ľubietová – Podlipa, ústie Andreas štôlne

Pseudomalachit - veľkosť 12 x 7 x 4 cm   Dominanta Ľubietovej - Hrb a Vepor

 

Pohľad na Ľubietovú z haldy štôlne Dolný Ladislav    Letný západ slnka nad stredným Slovenskom 

 

Cesta na lokalitu - Svätodušná dolina    Pohľad z lokality Svätodušná dolina na Strelníky

 

Halda a jej "sekundárno" medený obsah Ktorý z nich je asi euchroit?

 

Euchroit, Parnauit - veľkosť 17 x 10 x 3,5 cm   Euchroit, Parnauit - výrez 9 x 7 cm

 

Pohľad na "hlušinu" ložiska Svätodušná dolina  Časť odvalov ložiska Svätodušná dolina, kde boli nájdené artefakty zo 16. - 17. storočia

Euchroit, plocha 5 x 4 cm Euchroit - veľkosť 4,5 x 3,5 x 2 cm