Staré Hory - Richtárová

Staré Hory - chotár obce leží v Starohorských vrchoch, severná časť dosahuje k hlavnému hrebeňu Veľkej Fatry. Jeho územie je budované tatridným kryštalinikom, najmä migmatitickými pararulami, permom, ktorého sedimenty - arkózy, pieskovce, bridlice, tvoria južnú časť chotára a v menšej miere sú zastúpené dolomity a kremence triasu. V severnej časti chotára vystupujú spodnokriedové vápence krížňanského príkrovu.

 

Hydrotermálna medená mineralizácia - v v oblasti Starých hôr, na lož. Haliar sa začiatkom 11.stor. začala banská ťažba medenej rudy a striebra, ktorá sa neskôr rozšírila ďalej na J do Richtárovej a Španej Doliny. Mineralizácia vytvára asi 4 km dlhý a 1,5 km široký pás severojužného smeru ležiaci západne od Starohorského potoka, a je rozšírená na území dvoch chotárov. Na území chotára Staré Hory ležia ložiská Haliar(asi 1 km východne od obce) Richtárová (asi 1,5 km juhovýchodne od obce) a výskyt pri Jelenci (asi 3 km severovýchodne od obce).

    Primárne minerály - aikinit, anhydrit, ankerit, antimonit, aragonit, arzenopyrit, barit, celestín, dolomit, galenit, hematit, chalcedón, chalkopyrit, chloantit, kalcit, kremeň, kobaltín, markazit, pyrit, pyrotín, sadrovec, sfalerit, siderit, tennantit, tetraedrit, zlato.

    Sekundárne minerály - alofán, alunogén, anhydrit, antlerit, aragonit, aurichalcit, azurit, barit, báriumfarmakosiderit, bieberit, bindheimit, bornit, brochantit, camerolait, covellín, devillín, epsomit, erytrín, evansit, farmakosiderit, fauserit, goslarit, chalkantit, chalkofylit, chalkozín, chryzokol, jarosit, kalcit, kuprit, langit, limonit, lirokonit, malachit, manganomelán, mastenec, meď, melanterit, olivenit, pitticit, posnjakit, pseudomalachit, pyrofylit, realgár, sadrovec, síra, tenorit, tyrolit, variscit.

    Možnosti zberu - Na lokalite je možné nájsť devillín, malachit, langit, posnjakit, ankerit, tetraedrit, chalkopyrit, anhydrit, siderit.

 

Odvaly Novej štôlne .....

 

.... a v jej "historickej" podobe
Devillín - veľkosť 2 × 1,3 × 1,3 cm  Devillín - veľkosť 3,5 x 2,8 x 2 cm

 

Odvaly Novej štôlne - súčasné nálezisko devillínu, posnjakitu, langitu Devillín - veľkosť 7 x 5 x 3,5 cm

Údolie Richtárovej s odvalmi Hornej severnej štôlne Údolie Richtárovej s odvalmi Hornej severnej štôlne - retro fotografia

 

Devillín - 6,9 × 3,3 × 5,7 cm Devillín - výrez 2,5 x 2 cm