Špania Dolina

Špania Dolina - chotár obce leží v Starohorských vrchoch a jeho územie je budované tatridným kryštalinikom, hlavne migmatitickými pararulami, permom, ktorého sedimenty sú najrozšírenejšie a sú reprezentované arkózami, zlepencami, pieskovcami a pestrými bridlicami. Trias je zastúpený dolomitmi a kremencami. V južnej časti chotára vystupujú spodnokriedové vápence krížňanského príkrovu.

 

Hydrotermálna medená mineralizácia - v v okolí Španej Doliny - Starých Hôr je známych niekoľko ložísk medených rúd, ktoré sú charakterom žilnej výplne, ložiskovo - geologickými pomermi aj geneticky príbuzné. Tento rudný revír patrí k najznámejším na Slovensku. Z mineralogického hľadiska sa Špania Dolina preslávila krásnymi kryštálmi aragonitu a celestínu, ako aj pestrou paragenézou sekundárnych minerálov, z ktorých niektoré boli na ložisku prvýkrát opísané (fauserit, herrengrundit - devillín, pulszkyit) alebo je ich výskyt veľmi vzácny (antlerit, posnjakit, chalkofylit a i.).

    Primárne minerály - aikinit, anhydrit, ankerit, antimonit, aragonit, arzenopyrit, barit, celestín, dolomit, galenit, hematit, chalcedón, chalkopyrit, chloantit, kalcit, kremeň, kobaltín, markazit, pyrit, pyrotín, sadrovec, sfalerit, siderit, tennantit, tetraedrit, zlato.

    Sekundárne minerály - alofán, alunogén, anhydrit, antlerit, aragonit, aurichalcit, azurit, barit, báriofarmakosiderit, bieberit, bindheimit, bornit, brochantit, camerolait, covellín, devillín, epsomit, erytrín, evansit, farmakosiderit, fauserit, goslarit, chalkantit, chalkofylit, chalkozín, chryzokol, jarosit, kalcit, kuprit, langit, limonit, lirokonit, malachit, manganomelán, mastenec, meď, melanterit, olivenit, pitticit, posnjakit, pseudomalachit, pyrofylit, realgár, sadrovec, síra, tenorit, tyrolit, variscit.

    Možnosti zberu - Na halde šachty Ludovika je možné nájsť v dutinách aragonitu celestín - bledomodré, číre kryštáliky. Popri celestíne sa v aragonite vyskytujú slniečka ružovkastého erytrínu. Ďalej devillín, malachit, anhydrit, kusový chalkopyrit a tetraedrit. Lokalita Piesky je známa výskytom veľmi pekných vzoriek azuritu a chalkofylitu. Barit sa vyskytuje vo forme čírych tabuľkových kryštálikov popri chalkofylite a azurite. Je tu možné nájsť aj malachit, pharmacosiderit, báriofarmakosiderit, camerolait, chryzokol, meď. Samozrejme aj kusový tetraedrit a chalkopyrit. Možnosti zberu v súčastnosti omedzuje rekultivácia lokality.

 

časť odvalov šachty Maximilián - objemovo najväčšia v tejto časti ložiska

 

Informačná tabuľa pred areálom šachty Ferdinand, ktorá sa nachádza priamo v obci
Lokalita Piesky - významné nálezisko sekundárnych minerálov medi  Cesta za "sekundárom" - azurit, malachit, chalkofylit, devillín, ....

 

Portál Dennej štôlne - pár metrov od námestia v Španej Doline ... prvých pár krokov v Dennej štôlni ...

Odvaly šachty Ľudovika - sporadického náleziska celestínu Pohľad z háld ložiska Piesky na Majerovú skalu a masív Krížnej

 

Piesky - dolina plná odvalov - pozostatkov tisícročného zápasu človeka s prírodou o nerastné bohatstvo Sedielko na Pieskoch - práve tu je možnosť nálezu chalkofylitu

 

Pri fáraní vždy bola potrebná božia pomoc Pohľad z cesty

 

2011 - asi máme málo lúk 2011 - teraz je tu tráva, pred rokom azurity, chalkofylity ...